Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Buro Naomi en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van Buro Naomi van toepassing.

Download hier als PDF of raadpleeg ze hieronder.

Buro Naomi
Monumentstraat 57
8102 AK Raalte

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Buro Naomi, de gebruiker van de algemene voorwaarden

Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik maakt.

Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien opdrachtgever een order plaatst via de internetsite van opdrachtnemer, stemt opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en heeft hij kennisgenomen van deze voorwaarden. Deze voorwaarden worden bij de offerte bijgesloten.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, gelden als gesloten: a) na ondertekening door opdrachtgever van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel; b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke/digitale aanvaarding door opdrachtgever van een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte.

Indien opdrachtnemer tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven.

Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers-, reis- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de eisen en specificaties door de Nederlandse wetgeving gesteld.

Opdrachtnemer stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Uitvoerings- /leveringstermijn

Opdrachtnemer behartigt exclusief de grafische vormgeving belangen van opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de relatie opdrachten welke binnen dit kader vallen aan derden uit te besteden, behoudens voorafgaand overleg en toestemming van opdrachtnemer.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van goederen een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings-/leveringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Tussentijdse opzegging van duurovereenkomst

De opdrachtgever kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij partijen anders zijn overeenkomen.

Indien partijen overeenkomen dat de duurovereenkomst tussentijds beëindigd wordt, is opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen wegens gemiste inkomsten, alsmede voor het vervroegd overdragen van Intellectuele Eigendom. Partijen zullen een en ander zo veel mogelijk in goed overleg bepalen.

Artikel 7. Afwikkeling relatie

Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich tegen het einde van de relatie bij opdrachtnemer bevinden, zullen door haar op eerste aanvraag aan opdrachtgever worden overgedragen, indien laatst genoemde als rechthebbende kan worden aangemerkt, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de artikelen 13 en 15 hierna.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 8. Zet-, druk-, film- of andere proeven

Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van opdrachtnemer ontvangen zet-, druk-, film- of andere proeven zorgvuldig op (schrijf- en druk-) fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed eventueel gecorrigeerd of goedgekeurd aan opdrachtnemer terug te zenden, dan wel deelt opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk aan opdrachtnemer mee of het gekeurde overeenkomstig de opdracht is, dan wel maakt opdrachtgever aan opdrachtnemer eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Op al het drukwerk zit 10% marge die wordt doorberekend in de eindfactuur.

Artikel 9. Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht

Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal – van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij opdrachtnemer verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken.

De kosten van verzending aan opdrachtnemer van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtnemer is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom.

De door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend, vertrouwelijk behandeld en afdoende beveiligd opgeslagen.

Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken die zij van opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden totdat opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit alle overeenkomsten jegens opdrachtnemer heeft voldaan, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 11. Uitvoering en levering

Levering geschiedt op adres van opdrachtnemer, tenzij partijen anders overeenkomen.

Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat opdrachtnemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen twee maanden afneemt, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen.

Indien zulks niet lukt is opdrachtnemer gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die opdrachtnemer bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van opdrachtgever.

Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 12. Onderzoek werkzaamheden

Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen nadien te (doen) onderzoeken. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 4 dagen na ontdekking, doch binnen 8 dagen na levering, te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;

Na het verstrijken van gemelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 13. Tarieven en prijzen

Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is opdrachtnemer gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven verhoogd zijn.

Artikel 14. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Opdrachtnemer is gerechtigd 50% van de orderprijs als voorschotbedrag bij de totstandkoming van de overeenkomst in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal opdrachtnemer uitvoering geven aan de opdracht.

Bij levering zal de resterende 50% bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. wettelijke rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 15. Incassokosten

Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Ter zake de overdracht van de op de zaken rustende Intellectuele eigendom, zijn de bepalingen onder artikel 24 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 17. Annulering

Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met opdrachtnemer tot stand is gekomen en voordat opdrachtnemer met de uitvoering is begonnen deze wenst te annuleren, wordt 25% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door opdrachtnemer aangeschafte zaken, zoals materialen, al dan niet bewerkt of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan opdrachtnemer te voldoen.

Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Opdrachtnemer behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Bij het einde van de overeenkomst zullen de door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken eerst worden geretourneerd dan wel vernietigd, zulks naar keuze van opdrachtgever, nadat opdrachtnemer gebleken is dat opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit alle overeenkomsten heeft voldaan.

Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  • afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;
  • schrijf- en drukfouten; voor schade aan door opdrachtnemer van opdrachtgever ontvangen en door opdrachtnemer te bewerken of te verwerken materialen of producten indien opdrachtgever aan opdrachtnemer niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten;
  • voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst;
  • gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  • schade voortvloeiende uit de door haar verstrekte adviezen;
  • onrechtmatig of ondeskundig gebruik door opdrachtgever van het geleverde.

Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij opdrachtnemer steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag.

Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 21. Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen, zaken of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

In het geval dat opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken wegens vermeend inbreuk op diens recht, is opdrachtgever gehouden terstond zijn volledige medewerking te geven, mede strekkende maar niet beperkt tot het op eerste verzoek beschikbaar stellen van informatie aan opdrachtnemer.

Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, brand, diefstal, stroom- en computerstoring en stagnatie in de levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 23. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

Opdrachtnemer is gerechtigd het vervaardigde te signeren.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, elektronische bestanden, foto’s, schetsen, drukwerken, tekeningen, software, presentaties hiervan enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Opdrachtgever is gedurende de looptijd van de overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen gebruik.

Opdrachtgever is gedurende de duur van de overeenkomst, althans tot aan het moment dat het volledige gebruiksrecht is overgedragen, zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel, niet bevoegd tot aanpassing van het opdracht vervaardigde werk, zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van opdrachtnemer.

Bij het afwikkelen van de relatie zoals bedoeld in artikel 7 zullen partijen overeenkomst hoe en tegen welke eventuele vergoeding het recht op onbeperkt gebruik van de artistieke prestaties van opdrachtnemer kunnen worden overgedragen, voor zover hierover niet reeds vooraf afspraken zijn gemaakt.

Artikel 25. Modellen

Is aan opdrachtgever een model, demo c.q. voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.

Afwijkingen in aantal, kleur en maat van minder dan 10% kunnen nimmer aanleiding geven tot enig bezwaar.

Artikel 26. Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 27. Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage voor de betreffende branche.

Artikel 28. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 29. Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel regio Zwolle.

Scroll naar boven